Klachtregelement van Stichting Studeren & Werken Op Maat

Klachtregelement van Stichting Studeren & Werken Op Maat

Wat is een klacht?
Elke uiting van ongenoegen over contacten met Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene bij SWOM weggenomen kan worden, beschouwen wij als een klacht. Hieronder staat stap voor stap omschreven hoe SWOM omgaat met klachten.

Indienen van een klacht
Een klacht kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij ons kenbaar gemaakt worden:

Contactgegevens:

Ontvangstbevestiging
De ontvanger registreert de klacht en brengt de onafhankelijke klachtenbehandelaar (mw. Marian Groenenwegen) op de hoogte van de klacht en de schriftelijke klacht wordt doorgestuurd. Indien je een klacht hebt ingediend dan ontvang je binnen 3 werkdagen een (schriftelijke) bevestiging van de ontvangst van je klacht.

Behandeling
De onafhankelijke klachtenbehandelaar (mw. M. Groenewegen) zal binnen 7 werkdagen contact met je opnemen om de klacht telefonisch te bespreken of je uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Na afloop ontvang je altijd een schriftelijke bevestiging van de besproken klacht en de gemaakte afspraken. SWOM streeft er naar je klacht binnen 30 werkdagen af te handelen. Alle klachten worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtenbehandelaar, alsook aan de directie en eventueel de betrokken (job)coach. Indien relevant worden klachten en verbetervoorstellen besproken in het directieoverleg of andere overlegstructuren. Jaarlijks worden de klachten geanalyseerd door de onafhankelijke klachtenbehandelaar.

Niet in behandeling
Indien je klacht niet door ons in behandeling genomen kan worden, word je daarvan uiterlijk binnen vier weken na de ontvangstdatum op de hoogte gesteld.

Oneens met afhandeling
Wanneer je het ondanks alle goede intenties niet eens bent met de afhandeling van je klacht heb je de mogelijkheid om, indien je klacht betrekking heeft op de uitvoering van trajecten in het kader van mobiliteit of re-integratie, je klacht in te dienen bij een onafhankelijk arbeidsdeskundige van het UWV.


Bewaartermijn
Het dossier van de klachtbehandeling wordt na de afhandeling 2 jaar bewaard.

Klachten over persoonsgegevens
Als je een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door SWOM, bijvoorbeeld omdat je vindt dat SWOM niet zorgvuldig omgaat met je persoonsgegevens, of omdat je inzage of rectificatie hebt gevraagd van je persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan je klacht naar onze Functionaris Gegevensbescherming (dhr. Hidde Nühn) FG@studerenenwerkenopmaat.org

Bij een klacht over persoonsgegevens geldt het volgende verloop:

  • Klachten over persoonsgegevens worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen e?e?n maand afgehandeld;
  • Indien de klacht niet naar je tevredenheid kan worden opgelost door SWOM, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • Je hebt ook de mogelijkheid om een verzoek bij de rechter af te dwingen. Je kunt je klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacy
Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Uitsluitend de betrokkenen, directie en onafhankelijke klachtenbehandelaar zijn bij de afhandeling betrokken. Bij eventuele bespreking in overlegstructuren gebeurt dit geanonimiseerd.

Wijzigingen klachtenregeling
Deze klachtenregeling is voor het laatst aangepast op 1 september 2022. SWOM kan dit klachtenregeling aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan deze regeling geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Tot slot
Indien je nog vragen heeft, dan kan je zich wenden tot de directie via telefoonnummer 070 - 2190140 . SWOM doet er alles aan om je klacht samen met jou en in goed vertrouwen op te lossen.

Adviesdesk Hybride Werken

Hybride werken - iets wat nu de standaard is geworden, maar waar nog niet iedereen een weg in heeft gevonden. Speciaal voor Young Professionals en werkgevers hebben we de Adviesdesk Hybride Werken opgezet.

 

Doe kennis op, stel een vraag of meld je gratis aan voor een workshop.

 

Ga naar Adviesdesk Hybride Werken

Dit zijn de aangesloten werkgevers van SWOM

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Studeren & Werken op Maat

Volg jij SWOM al op Social media?

Stichting Studeren & Werken Op Maat

Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag

Infodesk: 070-204 2299
Whatsapp 06-83552590
info@studerenenwerkenopmaat.org 
Werkgeversdesk: 070-219 0140
secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org 

Privacy Statement

Lees hier de privacy regels waar we ons aan conformeren.

Klachtregelement SWOM

Lees hier het klachtregelement waar we ons aan conformeren.

Partners

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Partners

ANBI

Stichting Studeren & Werken op Maat is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Sponsor van onze kantoorruimte

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart 2019 op het Lange Voorhout".

Geste Group